top of page

WFG Webinars & Events

Public·63 members

[ZADARMO##] Žilina Spartak Trnava prenos 8 decembra 2023


pred 15 hodinami — Žilina Spartak Trnava zápas naživo 08/12/2023 pred 1 hodinou — Príjemný dobrý večer zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo ...


Žilina : Spartak Trnava živý prenos 8 decembra 2023 Šport pred 13 hodinami — Žilina : Spartak Trnava živý prenos 8 decembra 2023 Šport 12. 11. 2023 — FC Košice : Spartak Trnava živý prenos 12 novembra 2023 Živý šport ... M�K �ilina - Spartak Trnava 2: 0 ( 1: 0)M�K �ilina 33. kolo 1. futbalovej ligy -ben- G�ly: 5. Fabu� (11 m), 85. M. Mint�l, �K: 55. Mint�l - 31. Bach��k, 55. Juh�sz, rohov� kopy: 3:5 rozhodovali Havrilla � Csabay, Jur�ek, 2331 div�kov Zostavy: M�K �ilina: Trabal�k - Drahno (25. Trhan��k), Labant, Sninsk�, Z�bavn�k, V. Sta�, Ba��k, Klago (90. + Kosme�), Bar��k, Mint�l, Fabu� (83. Gottwald) Spartak Trnava: Ilizi � Fall, Poljovka, Hrabal, Bestvina, Semanko (40. Trvalo to tak do 15. � 20. min�ty a potom sme z nepochopite�n�ch d�vodov za�ali hra� nepresne, s mal�m pohybom, �o nesp��alo ani najni��ie hranice m�jho o�ak�vania. Mal som predstavu o nejakej hor�ej hre, ale toto bolo �nad o�ak�vanie� a u� by som sa vlastne len opakoval, keby som tvrdil, �e som s v�sledkom spokojn�, a �e tam bolo mno�stvo ch�b, ale v tom momente m�ete citova� minul� tla�ovky, lebo tam som hovoril to ist�. Z druh�ho h�adiska je na�a filozofia tak�, �e sa mus�me stara� o seba, svoje z�pasy vyhr�va� a potom bude v�etko v poriadku. K tomu je potrebn�, aby hr��i nast�pili koncentrovan�, aby prestali hra� ten slovensk� futbal, aby hrali v nasaden� a v �printe a aby hrali jednoduch� kombina�n� futbal. To sa n�m dobre darilo asi prv�ch 15 min�t, to sa n�m darilo ve�mi dobre aj nad Dubnicou. Mohol by som vybali� aj p�r objekt�vnych v�hovoriek, ale mysl�m, �e je to zbyto�n�. Juh�sz), Bach��k, Kop�nek (63. Kone�n�), Sta�o, Ga�par�k, (56. Hod�r), Ko�uch Telev�zny prenos a hor�ce nede�n� popoludnie boli mo�no d�vodom ni��ej n�v�tevy fan��ikov pod Dub�om, ale t� vern� sa v z�vere z�pasu mohli te�i� zo z�skan�ch bodov a n�vratu na prv� miesto v tabu�ke. Tr�nerom Le�ick�m avizovan� z�bava pre div�kov prebiehala prv� polhodinku a potom nast�pil koncert nepremenen�ch �anc�, ofsajdov�ch situ�ci� a sn�� i nervozity na kopa�k�ch dom�cich. Hra dom�cich v �vodn�ch min�tach nap��ala deklarovan� snahy tr�nera, aby hr��i hrali jednoducho, kombina�ne, r�chlo, v �printe. Cel� stredov� rada to s hrotmi Mint�lom a Fabu�om dok�zala a hra �iliny bola z�bavou. MŠK Žilina : FC Spartak Trnava zápas naživo 08.12.2023 Sledu pred 14 hodinami — 15. 4. 2023 — Sledujte ONLINE prenos zo zápasu MŠK Žilina - FC Spartak Trnava aj s audiokomentárom na ŠPORT.sk! Po chybe Labanta v obrane mohol bez probl�mov sk�rova� Ko�uch. V 33. min�te poslal center v �estn�stke Sta�, ale Trhan��k s�m pred br�nou strelil mimo. Po prest�vke vybehli na tr�vnik o nie�o akt�vnej�� hostia, po chyb�ch dom�cej obrany uk�zali nieko�ko nebezpe�n�ch akci�. V 51. min�te dostal Fabu� g�lov� prihr�vku od Klaga, av�ak nedok�zal sa spr�vne zorientova�, v 58. min�te odcentroval Bar��k z�ava, ale osamoten� Mint�l zakon�il nepresne. Iba jednog�lov� n�skok vzbudzoval nervozitu. V 74. min�te dom�ci zle rozohrali, ale r�chly �tok Hod�ra neohrozil Trabal�ka. V 76. min�te chybil Ilizi, ke� sa lopta dostala k Mint�lovi, ten prihral Fabu�ovi, ktor� v�ak zav�hal a Fall odkopol loptu. V 85. min�te sa �erstv� Gottwald na �avej strane r�chlym pohybom uvo�nil, prihral Mint�lovi do pokutov�ho �zemia a ten osamoten� strelil vyt��en� druh� g�l a poistil tak v�azstvo dom�cich. Hovoria tr�neri: Milan Le�ick� ( M�K �ilina): � Ja vyjadr�m sklamanie, osobne som o�ak�val od z�pasu podstatne viac z h�adiska z�bavy pre �ud�, ktor� sa ur�it� �as celkom dobre zab�vali. M�me �o zlep�ova� a do z�pasu s Interom n�m zost�va �as, aby sme boli lep�� v hernom prejave aspo� tak ako prv� pol�as proti Dubnici, tak si to ja predstavujem. Jozef Adamec ( Spartak Trnava): � M�m ve�mi dobr� pocit z dobr�ho z�pasu, �e sme boli vyrovnan�m partnerom dom�cim, ktor� boli, �e hra� s tak�mto s�perom mus� by� pre niekoho sviatok, ale bohu�ia� niektor� na�i hr��i maj� nejak� �ierny pondelok. Chceli sme hra� akt�vne, chceli sme hra� dopredu, atakova� s�pera, �o sa n�m aj podarilo. P�r kr�t sme vystavili s�pera do ofsajdu, do pasce a z�pas mal st�le n�boj a bol cel� zauj�mav� a� do toho druh�ho g�lu, kde bolo nap�tie z jednej i druhej strany. MŠK Žilina - Spartak Trnava - Televízne relácie - RTVS.sk MŠK Žilina - Spartak Trnava. Priamy prenos. Logo RTVS · Facebook; Twitter ... Zlaté Moravce : Žilina živý prenos 2 decembra 2023 pred pred 6 dňami — 2023 — Zlaté Moravce - Vráble · FC Spartak Trnava – MŠK Žilina ONLINE ((živý prenos)) Ružomberok: AS 0. +. 0 Comments. About. Welcome to the ... V 5. min�te po peknej akcii na pravej strane fauloval Mint�la v pokutovom �zem� Bestvina, ke� u�iel svojmu osobn�mu str�covi Bach��kovi. Nariaden� pokutov� kop Martin Fabu� bezpe�ne premenil 1:0. V pohybovej aktivite pokra�ovali dom�ci �alej, dirigovan� Ba��kom sa dost�vali do streleck�ch pr�le�itost� �i u� Klago, Bar��k, Z�bavn�k. V 11. min�te vyp�lil nad Trabal�kovu br�nu Hrabal. V 16. min. mal �ist� �ancu op� Martin Fabu�, ale nestihol po hlavi�ke Mareka Mint�la do�ukn�� loptu do siete s�pera. The Rhythm Hub - MŠK Žilina živý prenos 10 novembra 10. 11. 2023 — 9. 2017ASTV: Zostrih zo z pasu Fortuna ligy proti TrnaveastvASTV v m prin a zostrih zo z pasu Fortuna ligy AS Tren n - Spartak Trnava (3:4). 10 ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page